Statut szkoły

                                                                                              STATUT
                                                                            SZKOŁY PODSTAWOWEJ
                                                                           im. Pierre’a de Coubertina
                                                                              w Budach Siennickich
ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji
ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje
ROZDZIAŁ IV Organizacja nauczania i wychowania
ROZDZIAŁ V Szkolny system wychowania
ROZDZIAŁ VI Organizacja szkoły
ROZDZIAŁ VII Wewnątrzszkolne zasady oceniania
ROZDZIAŁ VIII Nauczyciele i pracownicy szkoły
ROZDZIAŁ IX Uczniowie szkoły
ROZDZIAŁ X Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.1. Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich jest szkołą publiczną, która:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie dla oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej;
2) szkoła przeprowadza rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz szkoły w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowe plany nauczania;
5) stosuje, zgodnie z dokumentami wyższego rzędu, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
2. Siedzibą szkoły jest budynek w Budach Siennickich 67.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk.
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
5. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
6. Szkoła posiada obwód, do którego należą miejscowości określone w uchwale Rady Miejskiej
w Nasielsku.
7. W skład szkoły wchodzą: oddziały przedszkolne dla dzieci 3-6 letnich i szkoła podstawowa z oddziałami I-VIII.
8. Ukończenie szkoły podstawowej uprawnia do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej.
9. Szkoła jest jednostką budżetową.
10.Wizerunek szkoły i jej uczniów może być przetwarzany w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i promocyjnych szkoły.
11. Szkoła, jako Administrator Danych przetwarza powierzone dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
12. Administrator Danych zastosował odpowiednie procedury i zabezpieczenia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U z 2004 r. nr 100 poz. 1024).
13. Administrator Danych przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie w celu zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
14. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania wizerunku uczniów i ich opiekunów w celu realizacji działań promocyjnych szkoły poprzez upublicznienie wizerunku w mediach tj.: Internet, prasa, telewizja itp.
15. Administrator Danych w przypadku udostępniania danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
§ 2.1.Szkoła prowadzi rekrutację do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej szkoły podstawowej według zasad:
1) do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców;
2) w przypadku niewystarczającej liczby miejsc dla dzieci 3-5 letnich z obwodu szkoły przy przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń;
3) dzieciom, które nie zostały przyjęte do grup przedszkolnych ze względu na brak miejsc wskazuje się inne najbliższe placówki na terenie gminy;
4) dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne;
5) przy przyjęciu dziecka brane są pod uwagę następujące kryteria:
a) rodzeństwo dziecka spełnia w szkole obowiązek szkolny,
b) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły,
c) krewni dziecka wspierający rodziców w opiece nad dzieckiem mieszkają w obwodzie szkoły,
d) odległość do przystanku autobusowego dowożącego dzieci;
e) sytuacja materialna rodziny,
6) rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego składa, w terminie do 31 marca roku, w którym dziecko rozpoczyna realizację obowiązku przedszkolnego, wniosek na formularzu opracowanym przez szkołę;
7) ubiegając się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej rodzic składa, w terminie do 15 kwietnia roku, w którym dziecko rozpoczyna realizację obowiązku szkolnego, wniosek na formularzu opracowanym przez szkołę;
8) wnioski rozpatruje, powołana przez dyrektora szkoły, Komisja Rekrutacyjna;
9) o przyjęciu decyduje liczba uzyskanych punktów;
10) lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego zostaje podana do publicznej wiadomości do 25 kwietnia, a lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej do 31 maja;
11) procedura postępowania rekrutacyjnego oraz wzory wniosków i zgłoszeń są udostępnione na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI
§ 3. Szkoła dąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony zdrowia.
§ 4.1. Cele i zadania Szkoły są realizowane w trzech etapach edukacyjnych:
1) oddział przedszkolny, w tym roczne przygotowanie przedszkolne;
2) I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna – klasy I-III);
3) II etap edukacyjny (klasy IV-VIII).
2. Cele wychowania przedszkolnego szkoła realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się ze starszymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
5) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
6) wychowanie przez sztukę;
7) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
8) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń;
9) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
11) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
12) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
3. Szkoła w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym określonym w podstawie programowej i przyjętymi w szkole programami nauczania;
2) zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczo – profilaktyczny i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;
3) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi poprzez:
a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno-krajoznawczej,
b) uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów i nauczycieli,
c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie,
d) zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
e) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,
4) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym;
5) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
6) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;
7) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;
8) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym;
9) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;
10) zapewnia pomoc w nauce uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi:
11) organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego;
12) organizuje wolontariat;
13) organizuje współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
§ 5.1. W szkole opracowano „sylwetkę absolwenta oddziału przedszkolnego”.
Wynikiem oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców powinno być dojrzałe fizycznie i psychicznie dziecko przygotowane do dalszej – szkolnej edukacji.
Za kryterium sukcesu obieramy sobie stan kiedy dziecko:
1) dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność, inność, niepełnosprawność;
2) rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie;
3) potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych;
4) ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności;
5) potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje;
6) szanuje wolność innych, cudze zdanie;
7) wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych;
8) rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia;
9) zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe;
10) ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna;
11) rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne;
12) rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej;
13) zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń;
14) umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych;
15) zna swoje prawa i obowiązki;
16) szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość;
17) rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach;
18) ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydującej o doprowadzaniu do końca rozpoczętej pracy;
19) potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki;
20) interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.
2. W szkole opracowano „sylwetkę absolwenta szkoły podstawowej”:
1) realizacja zadań pozwala przyjąć, że absolwent szkoły podstawowej, na miarę swojego wieku, bardzo dobrze funkcjonuje w swoim najbliższym otoczeniu (w domu, w szkole) i jest:
a) ciekawy świata, co oznacza, że dostrzega jego różnorodność, wykorzystuje możliwości jakie daje mu rodzina i szkoła, potrafi wyciągać wnioski ze swoich obserwacji, stara się poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo, sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia w formie pisemnej i ustnej, dysponuje znacznym zasobem informacji o otaczającym go świecie i umiejętnościami umożliwiającymi kontynuację nauki w gimnazjum, potrafi posługiwać się językiem angielskim w prostych sytuacjach komunikacyjnych,
b) odpowiedzialny, punktualny, solidny, co oznacza, że planuje swoje zajęcia, dotrzymuje terminów, szanuje czas swój i innych, rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań, świadomie dąży do usprawnienia swojego warsztatu pracy, działa w grupie i poczuwa się do współodpowiedzialności za wyniki jej pracy, potrafi odstąpić od działania, jeżeli przewiduje jego negatywne skutki,
c) rozważny, obowiązkowy, co oznacza, że przestrzega zasad bezpieczeństwa, wie jak unikać zagrożeń związanych z życiem w swoim środowisku, dba o swój wygląd i higienę,
d) uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że rozróżnia złe i dobre uczynki w oparciu o obowiązujący system wartości, rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku, panuje nad swoimi uczuciami i emocjami, stara się rozumieć motywy zachowań rówieśników, dostrzega znaczenie prawdy i prawdomówności, rozumie, że nie wolno realizować własnych potrzeb kosztem cudzych praw i interesów, szanuje własność swoją i cudzą,
e) otwarty, zaradny, co oznacza, że nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi, zna różne sposoby komunikowania się, jest aktywny i twórczy, bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, kształci zdolności kojarzenia i umiejętność obserwacji, umie śmiało prezentować własne zdanie i słuchać innych, często pyta starszych, starając się zaspokoić własną ciekawość,
f) kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania obowiązujące w życiu codziennym i stosuje je, uczy się szacunku dla symboli narodowych i religijnych i rozumie, że są one ważne dla bliskich mu grup ludzi, uczy się szacunku dla innych ludzi, również odmiennych pod różnymi
względami, stara się nie urazić ich swoim zachowaniem, nie używa słów obraźliwych i wulgarnych,
g) krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że umie rozpoznać sytuacje niewłaściwego zachowania i skorygować je, nie przechodzi obojętnie wobec cudzych niewłaściwych zachowań i stara się kulturalnie zwracać uwagę innym lub unikać takich kontaktów,
2) absolwent szkoły podstawowej potrafi:
a) znaleźć swoje miejsce w grupie i działać w niej,
b) umie słuchać innych i rozumie ich poglądy,
c) zachować się w trudnych sytuacjach,
d) właściwie komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,
e) pracować nad mocnymi i słabymi stronami swojego charakteru,
f) planować działania i przewidywać ich efekty,
g) jest świadomy swojej tożsamości narodowej i europejskiej,
h) stać się bardziej samodzielnym w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, czyli: uczyć się, myśleć, działać, poszukiwać, komunikować się i współpracować.
§ 6.1. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych. W szczególności:
1) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
2) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności dla uczniów Szkoły;
3) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.
§ 7. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
§ 8. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia dzieci/uczniów i wdraża wnioski z realizacji celów
i zadań Szkoły.
§ 9. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.
§ 10.1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego i programami nauczania poszczególnych edukacji przedmiotowych.
2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
3. Program nauczania zawiera:
1) szczegółowe cele edukacyjne;
2) tematykę materiału edukacyjnego;
3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
4. Nauczyciel oddziału przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w oddziale przedszkolnym lub
w szkole, Dyrektor Szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
6. Każdy nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program nauczania, który będzie realizował.
7. Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły.
8. Dopuszczone do użytku w oddziale przedszkolnym i w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.
9. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
§ 11.1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanym dalej wychowawcą oddziału. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawstwo powierza się na okres całego, jednego etapu edukacyjnego.
2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego, sytuacji losowej lub na wniosek wszystkich rodziców danego oddziału.
§ 12.1. Szkoła zapewnia dzieciom oddziałów przedszkolnych pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:
a) stałą opiekę nauczyciela, który organizuje różnorodne formy zajęć i zabaw zespołowych i indywidualnych, zgodnie z przyjętym programem i ustalonym planem dnia,
b) zapewnienie właściwej opieki na spacerach, wycieczkach, podczas spożywania posiłków, gdzie oprócz nauczyciela opiekę sprawują dodatkowo upoważnione osoby (rodzice, pracownicy niepedagogiczni),
c) opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
d) kontrolę przez nauczyciela sali, placu zabaw, ogrodu i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Dyrektora Szkoły,
e) eliminowanie niebezpiecznych sytuacji zauważonych przez opiekuna grupy,
f) ustalanie przez pracowników szkoły celu pobytu osób postronnych przebywających na terenie szkoły i zawiadamianie o tym fakcie Dyrektora Szkoły,
g) zgłaszanie przez pracowników do Dyrektora Szkoły wszelkich zdarzeń noszących znamiona
przestępstwa lub stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci.
§ 13.1. Szkoła zapewnia dzieciom pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 87 niniejszego statutu;
2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami w § 89 ust.1.pkt 4. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się 15 minut przed rozpoczynaniem zajęć i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
3) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na przedmiotach wymagających podziału na grupy;
5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;
11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
14) ogrodzenie terenu Szkoły;
15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń gospodarczych;
17) wyposażenie schodów w balustradę z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
18) wyposażenie w apteczkę zaopatrzoną w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
19) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych;
20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
§ 14.1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:
1) nad dziećmi przyjmowanymi do oddziałów przedszkolnych i uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
a) organizowanie spotkań Dyrektora Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
c) pomoc w adaptacji dziecka/ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga szkolnego; współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
d) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
e) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji,
2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
a) udzielanie we współpracy z organem prowadzącym pomocy materialnej,
b) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców, sponsorów i innych organizacji.
§ 15.1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu wychowania i profilaktyki poprzez:
1) realizację przyjętego w Szkole Programu wychowawczo-profilaktycznego;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach z wychowawcą ;
4) działania opiekuńcze wychowawcy ;
5) działania pedagoga szkolnego;
6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
§ 16. W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
§ 17.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola/szkoły wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności intelektualnej;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z zaburzeń komunikacji językowej;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
§ 18.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) pedagogiem szkolnym;
3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
5) placówkami doskonalenia nauczycieli.
§ 19.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) rodziców dziecka (po pisemnym zwróceniu się z wnioskiem do dyrektora szkoły/wychowawcy);
2) ucznia;
3) nauczyciela-wychowawcy klasy;
4) pedagoga;
5) logopedy;
6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
7) nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej;
8) dyrektora szkoły;
9) pracownika socjalnego;
10) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
11) kuratora sądowego.
§ 20.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem/ uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych;
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
4) porad dla uczniów;
5) zajęć rozwijających uzdolnienia i umiejętności uczenia się;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
7) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
8) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
§ 21. O ustalonych przez szkołę formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy poinformować rodziców ucznia. Udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga pisemnej zgody rodzica (rodzice mają prawo do niewyrażenia zgody).
§ 22. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.
§ 23. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 uczniów.
§ 24.1. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
1) korekcyjno-kompensacyjne, organizowane dla dzieci/ uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów;
2) logopedyczne, organizowane dla dzieci/uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;
3) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane dla dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów).
§ 25.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły wyznacza wychowawcę oddziału jako koordynatora udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.
3. Do zadań koordynatora należy:
1) planowanie udzielania pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w danej klasie;
2) kierowanie pracami zespołu dla ucznia posiadającego IPET;
3) przedstawianie dyrektorowi proponowanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i przedstawianie jej dyrektorowi szkoły;
5) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
4. W skład zespołu, dla ucznia posiadającego IPET, wchodzą nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.
5. Do zadań zespołu należy:
1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;
2) określenie form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu;
3) przygotowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie w potrzebie kształcenia specjalnego;
4) dokonywanie wielopoziomowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 26. W szkole zatrudniony jest pedagog i nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej z elementami logopedii.
§ 27. Rodziców i nauczycielom, w zależności od potrzeb, porad udzielają pedagog, wychowawca, specjalista terapii pedagogicznej oraz specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznej.
§ 28.1. Dzieciom/uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie szkoła zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole;
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
4) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
§ 29.1. Uczniów oraz dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/przedszkola obejmuje się indywidualnym nauczaniem/indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
2. Indywidualne nauczanie /obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, a zajęcia rocznego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu Dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania/przygotowania przedszkolnego prowadzone są w miejscu pobytu ucznia, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. W indywidualnym nauczaniu realizowane są treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania/przygotowania przedszkolnego, Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego (wychowania przedszkolnego), stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
7. Na podstawie orzeczenia Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania/przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:
1) od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni dla oddziału przedszkolnego;
2) dla uczniów klas I-III – od 6 do 8 godzin;
3) dla uczniów klas IV-VI – od 8 do 10 godzin;
4) dla uczniów klas VII-VIII – do 10 do 12 godzin.
8. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 7 pkt 2 – 4 realizowany jest w ciągu co najmniej 3 dni.
9. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły w miarę posiadanych możliwości organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia.
§ 30.1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o poniesieniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.
§ 31. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.
ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 32.1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§ 33. Każdy z wymienionych w § 32 ust. 1 organów działa zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.
§ 34.1. Dyrektor Szkoły:
1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
2. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.
3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa ustawa prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.
4. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą,
a w szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) przedkłada Radzie Pedagogicznej wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku;
6) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
7) podaje do publicznej wiadomości do końca czerwca każdego roku, szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
8) przeprowadza, zgodnie z rozporządzeniami MEN i procedurami CKE, egzamin ósmoklasisty;
9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
10) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
11) na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, udziela zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;
12) na wniosek rodziców odracza obowiązek, który może być złożony w dowolnym czasie w roku, w którym dziecko kończy 7 lat. Rodzice są zobowiązani do załączenia do wniosku opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego;
13) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez:
a) tworzenie zespołów, które planują i koordynują udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,
b) wyznaczanie koordynatora prac zespołów,
c) ustalanie dla ucznia, na podstawie zaleceń zespołów, form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, na których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
d) informowanie na piśmie rodziców o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, wnioskowanie o udział w spotkaniu zespołu przedstawicieli poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznych,
e) decydowanie o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie oceny zespołu dokonanej na wniosek rodziców, nauczyciela prowadzącego zajęcia i wychowawcy klasy,
f) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
g) zajęcia w ramach doradztwa zawodowego,
14) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne;
15) w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zawiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;
16) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie bez usprawiedliwienia co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, Dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
17) dopuszcza do użytku przedszkolnego i szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;
18) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
19) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych w oparciu o odrębne przepisy;
20) na wniosek rodziców udziela zezwoleń na spełnianie przez ucznia odpowiednio: obowiązku nauki, obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania;
21) udziela zezwoleń na indywidualny tok i program nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w statucie;
22) nadzoruje działania wolontariatu na terenie szkoły;
23) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
24) opracowuje ofertę realizacji w szkole dwóch godzin zajęć wychowania fizycznego, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
25) umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
26) opracowuje, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, plan doskonalenia nauczycieli;
27) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
5. Dyrektor Szkoły organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
1) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów i nauczycieli w budynku szkolnym i na placu szkolnym;
5) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałość o estetykę i czystość;
7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
8) opracowuje projekt planu finansowego szkoły oraz przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
10) dokonuje, co najmniej raz w ciągu roku, przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;
11) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
12) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
14) ustala, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz ustala materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
15) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów;
16) wykonuje czynności związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do biblioteki szkolnej oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami.
6. Dyrektor szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych, w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
4) decyduje o skierowaniu pracownika, podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego, do służby przygotowawczej;
5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;
6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
7) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
8) przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym szkoły;
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
10) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom, zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
7. Dyrektor Szkoły sprawując opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) powołuje Komisję Stypendialną;
3) ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
5) określa warunki korzystania z dożywiania;
6) opracowuje, na potrzeby organu prowadzącego, listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej”;
7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.
8. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły. Współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
9. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wskazany przez niego nauczyciel.
§ 35.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym mogą brać udział osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.
4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
3) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
6) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje program nauczania wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania;
2) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz prac w ramach godzin ponadwymiarowych;
3) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) opiniuje projekt finansowy szkoły;
5) opiniuje wniosek o nagrodę Kuratora oświaty dla Dyrektora Szkoły;
6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora;
8) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
9) opiniuje tygodniowy plan lekcji;
10) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
11) opiniuje propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
6. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu oraz upoważnia Dyrektora do obwieszczania tekstu ujednoliconego statutu;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły;
5) ocenia, z własnej inicjatywy, sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
7) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły;
9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
8. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa wstrzymuje Dyrektor Szkoły, a o wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa i po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, uchyla uchwałę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
11. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokołów, a także umożliwiający sporządzenie protokołów w formie papierowej. W terminie 10 dni od napisania protokołu w formie elektronicznej dokonuje się jego wydruku papierowego. Protokoły z danego roku szkolnego, ostemplowane i oprawione, przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną.
§ 36.1. W szkole działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego i szkolnego.
5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
9. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo-profilaktyczny;
3) wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły;
4) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły;
5) ustala zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców.
10. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;
2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
3) opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego;
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
5) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
6) opiniuje decyzje Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
7) opiniuje propozycje Dyrektora zawierające zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w danym roku szkolnym, w przypadku braku zgody nauczycieli co do wyboru jednego wspólnego podręcznika z poza podręczników oferowanych przez właściwego ministra.
11. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty;
2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
3) występować do Dyrektora Szkoły o powołanie Rady Szkoły;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący, do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
§ 37.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo do współtworzenia strony internetowej szkoły;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
5. Samorząd, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, może podejmować działania z zakresu wolontariatu oraz wyłonić ze swojego składu radę wolontariatu, która będzie koordynować zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez: diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym, czy w otoczeniu szkoły, opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach do realizacji.
6. Samorząd uczniowski współdziała z organizacjami młodzieżowymi i społecznymi, działającymi na terenie szkoły.
§ 38.1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być sporządzone i uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu udostępnienia kompletu każdemu organowi szkoły.
3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4. Organy szkoły mogą zapraszać, na swoje planowane lub doraźne zebrania, przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
6. Rodzice i uczniowie w formie pisemnej przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U., a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci.
9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 39 niniejszego Statutu.
§ 39.1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Szkoły;
2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4) Dyrektor na piśmie informuje zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem.
2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, decyzję podejmuje w drodze głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
§ 40. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
§ 41.1.Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z dzieckiem/uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.
2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Szkole.
3. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych prowadzone są:
1) w oddziałach liczących nie więcej niż 25 dzieci;
2) czas pracy oddziałów ustala się na 5 godzin dziennie;
3) odziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny, według kalendarza roku szkolnego;
4) godzina zajęć w oddziale trwa 60 minut;
5) szkoła, na życzenie rodziców, organizuje naukę religii dla całego oddziału lub grupy, nie mniejszej niż 7 dzieci;
6) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych
(2 razy po 30 minut);
7) w realizacji podstawy programowej uwzględnia się nauczanie języka nowożytnego.
4. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego:
1) opieka nad dzieckiem sprawowana jest od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy, do czasu odbioru dziecka z sali, placu zabaw, ogrodu, wycieczki przez rodzica lub inną upoważnioną osobę;
2) upoważnienie w formie pisemnej powinno zawierać dane personalne (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, serię i numer dowodu osobistego osoby pełnoletniej, telefon kontaktowy) wszystkich osób, którym powierza się opiekę nad dzieckiem przy przyprowadzaniu i odbieraniu ;
3) upoważnienie powinno być złożone u wychowawcy grupy w pierwszym dniu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym;
4) upoważnienie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego;
5) nauczyciel ma obowiązek sprawdzić, kto odbiera dziecko. W przypadku wątpliwości, powinien poprosić taką osobę o okazanie dokumentu tożsamości;
6) w przypadku zmiany danych lub osób upoważnionych rodzic ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę grupy;
7) w szczególnych przypadkach, rodzic może powiadomić wychowawcę grupy, telefonicznie lub ustnie, o przekazanie w danym dniu dziecka wskazanej osobie nie wymienionej w upoważnieniu. Wychowawca ma obowiązek, przy przekazaniu dziecka, spisać dane personalne takiej osoby z dokumentu tożsamości;
8) dzieci korzystające z dowozu organizowanego przez Gminę, stosują się do ustalonych zasad dowozu;
9) rodzice/ osoby upoważnione mają obowiązek przyprowadzić dziecko do sali i przekazać je nauczycielowi;
10) z chwilą odebrania dziecka rodzice/osoby upoważnione przejmują pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka;
11) do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci z objawami chorób zakaźnych, infekcyjnych;
12) w oddziałach przedszkolnych dzieciom nie podaje się żadnych leków;
13) w przypadku zaobserwowanego złego samopoczucia dziecka lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych, nauczyciel informuje rodzica o konieczności zabrania dziecka;
14) obowiązkiem rodzica jest powiadomienie telefoniczne wychowawcy o niemożliwości, z przyczyn od niego niezależnych, odbioru dziecka o ustalonej godzinie. W przypadku nie odebrania dziecka o ustalonej godzinie i braku informacji, nauczyciel kontaktuje się z rodzicem. Nauczyciel powinien zapewnić dziecku opiekę do czasu przybycia rodzica/upoważnionej osoby;
15) osobom, w stosunku, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, dzieci nie będą wydawane.
5. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć , o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy , opisanych w niniejszym statucie;
3) w toku nauczania indywidualnego;
4) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
5) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
6) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej : wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich.
8) przerwy lekcyjne trwają minimum 10 minut. W każdym dniu jedna przerwa jest dłuższa i trwa 20 minut
6. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opiekuńcze.
7. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.
8. W oddziałach integracyjnych, podczas ćwiczeń, o których mowa w ust. 6 dokonuje się podziału na grupy, z tym, że grupa nie powinna liczyć mniej niż 5 osób.
9. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
10. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów , w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
11. Liczba uczniów w oddziałach I-III nie może być większa niż 25. Limit uczniów, na wniosek Rady Rodziców oddziału, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć nie więcej niż o dwóch uczniów. Jeżeli liczba uczniów zostanie zwiększona, zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
12. Zajęcia języka obcego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 24 uczniów.
13. Zajęcia komputerowe prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 24 uczniów, jednak liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
14. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I-III lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczycieli lub wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania pod kierunkiem nauczyciela do którego jest przydzielony.
§ 42. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.
§ 43.1. Uczniom, na życzenie rodziców, szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. Życzenie uczestnictwa w tych zajęciach wyrażane jest w formie pisemnego oświadczenia woli, podpisanego przez rodzica ucznia.
2. Udział uczniów w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.
3. Zajęcia religii/etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów.
4. Ocena z religii/etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii/etyki nie mają wpływu na promocję ucznia.
5. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego, zaś program nauczania etyki dopuszcza Dyrektor Szkoły na zasadach opisanych w niniejszym statucie.
§ 44.1. Uczniom klas IV-VIII organizowane są zajęcia wychowania do życia w rodzinie, w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły, w formie pisemnej, sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 45.1. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach komputerowych/informatyki, po spełnieniu warunków:
1) lekcje wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, z których uczeń ma być zwolniony, umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu
lub uczeń ma zapewnioną w tym czasie opiekę świetlicową;
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
4. Na postawie opinii wydanej przez lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń wskazanych w opinii lekarza. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej, do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii lekarza.
§ 46. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji administracyjnej oraz po spełnieniu wymaganych warunków, może zezwolić na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.
§ 47. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu. Jednocześnie zabezpiecza dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.
§ 48.1. Szkoła organizuje zajęcia doradztwa zawodowego w wymiarze określonym w ramowym planie nauczania, przy wsparciu specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, urzędu pracy.
2. Zajęcia doradztwa zawodowego skierowane są do uczniów klas VII-VIII, ich rodziców i nauczycieli;
3. Zajęcia mają na celu:
1) pomoc uczniom, ich rodzicom i nauczycielom, w poznawaniu predyspozycji zawodowych (cech osobowości, uzdolnień, możliwości) oraz w wyborze dalszej ścieżki kształcenia;
2) diagnozowanie zapotrzebowań uczniów na informacje dotyczące pracy w różnych zawodach;
3) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych na terenie regionu i kraju.
§ 49.1.W szkole funkcjonuje wolontariat.
2. Wolontariat jest inicjatywą uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
3. Wolontariat jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włączającą się, na zasadzie wolontariatu, w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą, prowadzoną przez Szkołę i inne ośrodki pomocy społecznej.
4. Opiekę nad działalnością wolontariatu sprawuje nauczyciel, który czuwa nad tym, by działalność wolontariuszy była zgodna z przepisami prawa.
5. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
6. Celem wolontariatu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz
potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności poprzez:
1) rozpoznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
2) włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje działające w tym samym celu;
3) odkrywanie własnej wartości poprzez pracę na rzecz innych;
4) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
7. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
8. Uczniowie są wolontariuszami w ramach zajęć dodatkowych w szkole i działają pod stałą opieką nauczyciela, mogą być wolontariuszami bez względu na wiek i w ten sposób rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku na takich samych zasadach, jak rozwijają swoje umiejętności na zajęciach dodatkowych.
§ 50.1. Współdziałanie i współpraca Szkoły z rodzicami wyraża się w prawie rodziców do:
1) znajomości głównych założeń zawartych w Statucie Szkoły, m.in. organizacja Szkoły, zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przekazywanych na zebraniach informacyjnych, organizowanych dla rodziców na początku roku szkolnego;
2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów w nauce czy przyczyn trudności swojego dziecka;
4) wyrażania i przekazywania, organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny, opinii na temat działalności szkoły.
2. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami:
1) w każdy pierwszy czwartek miesiąca organizowane są (zgodnie z harmonogramem) zebrania ogółu rodziców i spotkania z wychowawcą lub dni otwarte;
2) harmonogram, o którym mowa w ustępie 2 pkt1 przedstawia się rodzicom na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.
3. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami polega na:
1) informowaniu o bieżących problemach Szkoły, zasięganiu opinii rodziców o pracy Szkoły;
2) przekazywaniu informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, podczas śródrocznych spotkań z rodzicami;
3) rozpatrywaniu, wspólnie z rodzicami, indywidualnych spraw uczniowskich;
4) współdziałaniu w zakresie:
a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.
5) wyjaśnianiu problemów wychowawczych, przyjmowaniu wniosków, wskazówek dotyczących pracy Szkoły:
a) za pośrednictwem klasowych rad oddziałowych,
b) za pośrednictwem Rady Rodziców.
4. Współdziałania rodziców i nauczycieli w formie:
1) rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów, na początku roku szkolnego, w celem nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcia dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach;
2) wspólnych spotkań wszystkich nauczycieli z rodzicami.
5. Spotkania z rodzicami dotyczą w szczególności:
1) przekazywania informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;
2) ustalenia form pomocy;
3) wprowadzenia rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole;
4) wspólnego rozwiązywania występujących problemów, uwzględniania propozycji rodziców, współtworzenia zadań wychowawczych, do realizacji w danej klasie;
5) omawiania czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły;
6) zapraszania rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);
7) udziału rodziców w wycieczkach, imprezach sportowych;
8) zapoznania z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów.
6. Indywidualne kontakty z rodzicami polegają na:
1) kontaktach wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce (rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych, kontakty osobiste);
2) udziale rodziców w lekcjach otwartych;
3) udzielaniu rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ucznia (za zgodą rodziców) do poradni psychologiczno- pedagogicznej;
4) obowiązkowym informowaniu rodziców, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych, według warunków określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
§ 51.1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uczeń ubiegający się o ITN/IPN powinien wykazać się:
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec okresu/roku.
3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
5. Uczeń może realizować ITN/IPN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w rozkładzie zajęć danej klasy.
6. Uczeń objęty ITN/IPN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN/IPN mogą wystąpić:
1) uczeń – za zgodą rodziców;
2) rodzice niepełnoletniego ucznia;
3) za zgodą rodziców, wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek.
8. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
12. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
13. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania. Z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
17. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
18. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji, uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
19. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godzin co dwa tygodnie.
20. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
21. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
22. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
23. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
24. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia, uzyskane w ITN.
25. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie, należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.
§ 52. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
ROZDZIAŁ V
SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA
§ 53. Zespół nauczycieli i rodziców opracowuje szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny. Program uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci/uczniów i potrzeby środowiska.
§ 54.1. Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.
2. Jeżeli Rada Rodziców, w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
3. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. Wychowawcy oddziałów i oddziałów przedszkolnych przedstawiają rodzicom na zebraniu obowiązujący program.
5. Program podlega corocznej ewaluacji.
§ 55.1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy opracowują szczegółowy plan pracy wychowawczo – profilaktycznej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Plan pracy wychowawczo – profilaktycznej w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
4) pomoc w tworzeniu systemu wartości;
5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
a) adaptacja,
b) integracja,
c) przydział ról w klasie,
d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,
6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów,
d) wspólne narady wychowawcze,
e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,
g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”,
7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;
8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia.
3. Działania wychowawczo – profilaktyczne Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez Dyrektora oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
4. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. Podjęte działania wychowawczo – profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
1) pracy nad sobą;
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności własnej i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
4) rozwoju samorządności;
5) dbałości o wypracowane tradycje klasy, Szkoły i środowiska;
6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.
§ 56. Społeczność szkolna opracowuje Kodeks Etyczny Ucznia.
§ 57.1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia.
2. Uczeń:
1) zna i akceptuje działania wychowawczo – profilaktyczne Szkoły;
2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;
4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
7) zna, rozumie i realizuje w życiu:
a) zasady kultury bycia,
b) zasady skutecznego komunikowania się,
c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
d) system wartości społecznie akceptowany,
8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;
9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 58.1. Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada:
1) 5 sal lekcyjnych;
2) oddzielny segment dla oddziałów przedszkolnych;
3) bibliotekę;
4) pracownię komputerową z 11 stanowiskami;
5) salę gimnastyczną;
6) świetlicę;
7) gabinet pomocy przedmedycznej i profilaktyki zdrowotnej;
8) gabinet pedagoga.
§ 59.1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, wynikające z organizacji roku szkolnego, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu w pozostałymi organami Szkoły w wymiarze do 8 dni;
3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
§ 60.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego. Arkusz organizacji podlega zaopiniowaniu przez organ nadzorujący i zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbą godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.
3. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.
§ 61. Dyrektor Szkoły opracowuje plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli ( plan WDN).
§ 62. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 63.1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, mogą mieć różne formy – w szczególności mogą dotyczyć przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.
3. W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyoddziałowej Dyrektor Szkoły powołuje koordynatora zajęć.
4. Zadaniem koordynatora w szczególności jest:
1) opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych w warunkach organizacyjnych Szkoły;
2) bieżąca kontrola realizacji zajęć;
3) prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć;
4) współpraca z wychowawcami uczestników zajęć międzyoddziałowych;
5) kontrola wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dzienników lekcyjnych.
5. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddziałowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.
§ 64.1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.
2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.
3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1,nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.
4. Jeśli wprowadzenie innowacji czy eksperymentu pedagogicznego wiąże się z dodatkowymi kosztami Dyrektor Szkoły, przystępuje do wdrożenia realizacji innowacji/eksperymentu po akceptacji organu prowadzącego Szkołę.
§ 65.1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub – za jego zgodą -poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada Dyrektor Szkoły.
§ 66.1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Biblioteka jest:
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
3. W bibliotece szkolnej:
1) gromadzi się, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne;
2) obsługuje się użytkowników poprzez udostępnianie im zbiorów biblioteki;
3) prowadzi się działalność informacyjną;
4) zaspokaja zgłaszane przez użytkowników potrzeby czytelnicze i informacyjne;
5) podejmowane są różnorodne formy pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspierani są nauczyciele w realizacji ich programów nauczania;
7) przysposabia się uczniów do samokształcenia;
8) działa na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i innych bibliotek;
9) rozbudza się zainteresowania czytelnicze uczniów;
10) kształtuje się kulturę czytelniczą, zaspokaja potrzeby kulturalne;
11) organizuje wystawy okolicznościowe.
4. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do potrzeb uczniów.
5. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w Szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
6. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki.
7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.
8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców oraz innych ofiarodawców.
§ 67.1. W Szkole funkcjonują zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN, są własnością szkoły.
3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wersji papierowej wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
4. Podręczniki i materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych.
5. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wychowawca odbiera je wraz z listą, na której są wpisane numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca, a rodzice kwitują odbiór na wyżej wymienionej liście.
6. Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej osobistej szafce. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.
7. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Materiały ćwiczeniowe, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia, nie są zwracane do biblioteki.
8. Przy zwrocie podręczników i materiałów edukacyjnych rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia.
9. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, uczeń odchodzący ze Szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczanych podręczników do biblioteki, najpóźniej w dniu przerwania nauki.
10. Zasady poszanowania i użytkowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zawarte są w Regulaminie wypożyczania i użytkowania podręczników szkolnych (materiałów edukacyjnych).
§ 68.1. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która zapewnia uczniom, którzy pozostają dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do Szkoły lub innych okoliczności wymagających zapewnienia opieki uczniom.
2. Liczba uczniów w grupie świetlicowej nie może przekroczyć 25 uczniów.
3. Zajęcia świetlicowe dostosowuje się do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
§ 69.1. W Szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: oddziałowe, wychowawcze, problemowo – zadaniowe.
2. Zebrania zespołów są protokołowane.
3. Liczba zespołów oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. Zespół tworzą nauczyciele prowadzący zajęcie w danym oddziale.
4. Zadania zespołu to:
1) ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału oraz ewentualnego ich modyfikowania w razie potrzeby;
2) korelowanie treści programowych przedmiotów (bloków) w trakcie realizacji i porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów;
3) uzgadnianie harmonogramu prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów (nie więcej niż trzy prace w tygodniu i co najwyżej jedna w danym dniu);
4) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych, opiekuńczych i profilaktycznych;
5) przygotowanie, do 15 czerwca danego roku szkolnego, propozycji jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do danych zajęć edukacyjnych.
5. Wciągu roku szkolnego powinny się odbyć przynajmniej dwa spotkania zespołu.
6. Pracą każdego zespołu kieruje wychowawca klasy.
§ 70.1. W Szkole działają zespoły wychowawcze.
2. W skład zespołów wychowawczych wchodzą: wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klas I-III (jeden zespół) i wychowawcy klas IV-VIII (drugi zespół).
3. Koordynatorem wszelkich działań zespołów wychowawczych jest pedagog szkolny.
4. Zadania zespołu to:
1) analizowanie i ocena realizacji planów wychowawczo – profilaktycznych, które powinny być zgodne z oczekiwaniami oraz potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców, a także powinny uwzględniać założenia Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły;
2) ocenianie efektów pracy wychowawczej;
3) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie oddziałów.
5. Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych) z inicjatywy Pedagoga lub Dyrektora Szkoły.
§ 71.1.W Szkole mogą funkcjonować zespoły problemowe.
2. Zespoły te zostają powołane przez Dyrektora Szkoły, w razie zaistniałych potrzeb.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół.
4. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań.
§ 72. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawczo – profilaktyczna albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
ROZDZIAŁ VII
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
§ 73.1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej (określonej w odrębnych przepisach) i realizowanych w Szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu oceny.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia, określonych w Statucie Szkoły.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole;
3) udzielanie informacji zwrotnej uczniom i rodzicom;
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w §76, ust.11 i §79;
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o zachowaniu, postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach.
7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
§ 74.1. W ocenianiu obowiązują zasady:
1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen bieżących;
2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału oraz formy pracy podlegające ocenie z każdego przedmiotu;
3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności;
5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.
§ 75.1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
2. Nauczyciele, na początku roku szkolnego, informują uczniów i rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania, wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
5) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Powiadamianie rodziców odbywa się na pierwszym w roku szkolnym zebraniu (we wrześniu).
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu w Szkole lub w domu (po zobowiązaniu się do zwrotu tej pracy do Szkoły). Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel, ustalający ocenę, powinien ją krótko uzasadnić.
5. Udostępnienia pracy ucznia dokonuje nauczyciel, który pracę oceniał.
6. Wszystkie pisemne prace kontrolne w formie sprawdzianów, testów, prac klasowych i diagnoz są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
7. Uczniowie i ich rodzice mają nieograniczony dostęp do WZO, które są do wglądu w bibliotece szkolnej i kancelarii Dyrektora Szkoły.
§ 76.1. Oceny szkolne dzielą się na:
– bieżące – określające wiadomości edukacyjne ucznia zdobyte podczas realizacji części programu nauczania;
– klasyfikacyjne śródroczne i roczne – podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za okres i rok szkolny.
2.Uczeń ma prawo poprawić ocenę z klasówki/pracy kontrolnej/sprawdzianu w sposób określony w przedmiotowych zasadach oceniania.
3. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania.
4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel/wychowawca przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych lub dni otwartych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły oraz indywidualnych konsultacji.
5. Formami pracy ucznia, które podlegają ocenie są:
1) prace pisemne:
a) kartkówka (nie musi być zapowiedziana) dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach,
b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny, sprawdzian) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,
c) zadania domowe, prace dodatkowe (referaty, monografie, własna twórczość, prezentacje, projekty itp.),
2) praca i aktywność na lekcji;
3) odpowiedź ustna;
4) recytacje;
5) formy sprawnościowe, doświadczenia praktyczne.
6. W zależności od specyfiki przedmiotu nauczyciel sam dokonuje wyboru trafnych form oceniania.
7. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.
8. Ocena bieżąca.
1) bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie;
2) uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności, charakterystycznej dla danego przedmiotu;
3) przy ocenianiu nauczyciel stosuje informację zwrotną, dotyczącą mocnych i słabych stron pracy ucznia: uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
4) uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
5) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;
6) jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji), trwająca do piętnastu minut;
7) nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę : za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania, prace, itp.;
9. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
1) szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;
2) pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną godzinę lekcyjną i obowiązkowo winny być poprzedzone lekcją powtórzeniową;
3) praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
4) prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu 7 dni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;
5) prace klasowe z języka polskiego zawierające dłuższą formę wypowiedzi pisemnej powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu 14 dni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;
6) uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną bądź dopuszczającą, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do Szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
7) uczeń może poprawić oceny niedostateczne otrzymane za inne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności w terminach i na zasadach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu;
8) w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych np. porównawczych, diagnozujących.
10. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji:
1) uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania;
2) nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do Szkoły po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia;
3) nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej
(wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.
11. Wymagania edukacyjne:
1) szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania, opracowanych przez nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie;
2) ustala się następującą skalę ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych dla poszczególnych etapów kształcenia:
a) w klasach I-III nauczyciele stosują śródroczną i roczną ocenę opisową. Bieżące ocenianie zdobytych wiadomości i umiejętności ucznia jest wyrażone w stopniach:
celujący- 6 (cel.)
bardzo dobry -5 (bdb.)
dobry – 4 (db.)
dostateczny – 3 (dst.)
dopuszczający – 2 (dop.)
niedostateczny – 1 (ndst.)
Dopuszcza się stosowanie znaku „+” lub „-” w ocenach bieżących, oprócz 6
i „-” przy ocenie 1,
b) w klasach IV-VIII oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjne, ustala się w stopniach według skali:
celujący- 6 (cel.)
bardzo dobry -5 (bdb.)
dobry – 4 (db.)
dostateczny – 3 (dst.)
dopuszczający – 2 (dop.)
niedostateczny – 1 (ndst.)
Dopuszcza się stosowanie znaku „+” lub „-” w ocenach bieżących, oprócz 6
i „-” przy ocenie 1,
3) nauczyciele przyjmują następujące kryteria poszczególnych ocen szkolnych:
a) stopień opanowania wiadomości:
– celujący – cały materiał programowy opracowany wyczerpująco;
– bardzo dobry – materiał programowy opracowany wyczerpująco;
– dobry – nieznaczne braki w opanowaniu materiału programowego;
– dostateczny – braki w opanowaniu podstawowego materiału;
– dopuszczający – wyraźne braki w opanowaniu materiału programowego;
– niedostateczny – brak podstawowych wiadomości;
b) rozumienie materiału nauczania:
– celujący – samodzielna i oryginalna interpretacja;
– bardzo dobry – samodzielna interpretacja uczniów;
– dobry – częściowo inspirowane przez nauczyciela;
– dostateczny – przy pomocy nauczyciela;
– dopuszczający – niezrozumienie części materiału programowego;
– niedostateczny – brak rozumienia;
c) stosowanie wiadomości:
– celujący – samodzielne wykorzystywanie wiadomości w sytuacjach problemowych;
– bardzo dobry – samodzielne stosowanie nabytych wiadomości;
– dobry – przy niewielkiej pomocy nauczyciela;
– dostateczny – przy pomocy nauczyciela;
– dopuszczający – przy wydatnej pomocy nauczyciela;
– niedostateczny – brak umiejętności stosowania nabytych wiadomości;
d) prezentacja zdobytej wiedzy:
– celujący – wzorowy język, brak błędów;
– bardzo dobry – poprawny język, brak błędów;
– dobry – drobne usterki;
– dostateczny – z usterkami;
– dopuszczający – częste usterki;
– niedostateczny – bardzo poważne usterki;
e) postawa ucznia na lekcji:
– celujący – stała aktywność, oryginalne wypowiedzi;
– bardzo dobry – stała aktywność, pełne wypowiedzi;
– dobry – częsta aktywność;
– dostateczny – sporadyczna aktywność;
– dopuszczający – przeważnie brak aktywności;
– niedostateczny – bierność;
f) systematyczność:
– celujący – wzorowo zorganizowana, systematyczna praca;
– bardzo dobry – systematyczna praca;
– dobry – sporadyczne odstępstwa od systematycznej pracy;
– dostateczny – częste odstępstwa od systematycznej pracy;
– dopuszczający – bardzo częste odstępstwa od systematycznej pracy;
– niedostateczny – brak systematyczności;
g) trwałość zdobytej wiedzy:
– celujący – swobodne operowanie wiedzą pochodzącą z różnych źródeł;
– bardzo dobry – swobodne operowanie wiedzą programową:
– dobry – dobra znajomość materiału roku bieżącego;
– dostateczny – pewne braki w materiale bieżącego roku;
– dopuszczający – braki w materiale bieżącym;
– niedostateczny – bardzo duże braki.
12. W szkole obowiązuje klasyfikacja śródroczna i roczna.
13. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.
14. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed zakończeniem pierwszego okresu.
15. Nauczyciel informuje uczniów na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej. Uczeń może poprawić ocenę na wyższą po uzupełnieniu wiadomości wskazanych przez nauczyciela.
16. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
17. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom.
18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć. Ponadto, w przypadku zajęć wychowania fizycznego, przy ustalaniu oceny należy brać pod uwagę systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.
19. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
20. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust.19 jest objęty opieką świetlicową, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne, uczeń może być zwolniony, według obowiązującej w szkole procedury.
21. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
22. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania-fizycznego, zajęć komputerowych, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 77. Klasyfikacja roczna.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Ich termin ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną na pierwszym zebraniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.
2. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Zarówno oceny z zajęć edukacyjnych jak i zachowania są ocenami opisowymi.
4. Roczna, opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 3, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
5. Klasyfikacja roczna w klasach IV-VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali:
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1
7. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
8. O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania, nauczyciele informują ucznia i wychowawcę na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Wychowawca niezwłocznie przekazuje rodzicom informację w formie pisemnej.
9. Roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
10. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów oraz ocenianego ucznia.
11. Uczeń może ubiegać się o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
12. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie jest niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna).
13. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą (w formie podania) do wychowawcy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
14. Wychowawca sprawdza spełnienie wymogu określonego w ust.12 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust.12 pkt 3, 4.
15. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 12, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
16. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
17. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
18. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
19. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
20. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, z języka obcego pisemną i ustną, z pozostałych przedmiotów – pisemną.
21. Wiedzę i umiejętności ucznia sprawdza:
1) nauczyciel uczący – formę pisemną;
2) nauczyciel uczący i Dyrektor – formę ustną i zadania praktyczne.
22. Tak ustalona ocena jest roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 79.
§ 78.1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić, w formie pisemnego wniosku, zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie dwóch dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Gdy zastrzeżenie zostanie złożone po otrzymaniu świadectwa, wraz ze złożonym wnioskiem, uczeń zwraca świadectwo, do czasu ostatecznego ustalenia oceny.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
– nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, wskazany przez Dyrektora Szkoły ,
d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
e) przedstawiciel Rady Rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji, na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku, Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 81 ust.7.
7. Z prac komisji sporządzany jest protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
§ 79.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczna ocena klasyfikacyjna w klasach I-III jest oceną opisową, a w klasach
IV–VIII według skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
3. Przyjmuje się następujące zasady ustalania ocen zachowania:
1) na ocenę zachowania wpływają kryteria:
a) kultura osobista:
– ocena wzorowa – cechuje się bardzo wysoką kulturą osobistą, zachowuje się taktownie, zawsze panuje nad emocjami. Pracownicy dostrzegają jego wyjątkową kulturę (zgłaszają to samorzutnie wychowawcy, pedagogowi lub Dyrektorowi);
– ocena bardzo dobra – cechuje się wysoką kulturą osobistą, zachowuje się taktownie, bardzo często panuje nad emocjami;
– ocena dobra – cechuje się dobrą kulturą osobistą, zachowuje się taktownie, panuje nad emocjami;
– ocena poprawna – czasami nie dba o kulturę osobistą, bywa nietaktowny, czasami nie panuje nad emocjami;
– ocena nieodpowiednia – często nie dba o kulturę osobistą, często bywa nietaktowny, nie panuje nad emocjami.
– ocena naganna – na co dzień nie dba o kulturę osobistą, bardzo często bywa nietaktowny, nie panuje nad emocjami.
b) stosunek do obowiązków szkolnych:
– ocena wzorowa – zawsze w sposób terminowy i rzetelny wywiązuje się z obowiązków i powierzonych zadań. Podejmuje dodatkowe działania z własnej inicjatywy;
– ocena bardzo dobra – zawsze w sposób terminowy i rzetelny wywiązuje się z obowiązków i powierzonych zadań. Podejmuje dodatkowe działania proponowane przez nauczyciela;
– ocena dobra – zwykle wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Stara się dotrzymywać ustalonych terminów. Zwykle podejmuje dodatkowe działania proponowane przez nauczyciela;
– ocena poprawna – czasami wywiązuje się z powierzonych zadań, czasami dotrzymuje ustalonych terminów. Niechętnie podejmuje dodatkowe działania proponowane przez nauczyciela.
– ocena nieodpowiednia – często nie wywiązuje się z powierzonych zadań, rzadko dotrzymuje ustalonych terminów. Unika podejmowania się dodatkowych zadań.
– ocena naganna – Nie wywiązuje się z powierzonych zadań, nie dotrzymuje ustalonych terminów. Nie podejmuje się dodatkowych zadań.
c) aktywność społeczna:
– ocena wzorowa – zawsze podejmuje działania na rzecz klasy i Szkoły. Czynnie włącza się w organizację różnego rodzaju imprez i uroczystości szkolnych oraz reprezentuje Szkołę na zewnątrz. Wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne. Jest współorganizatorem działań charytatywnych. Sam inicjuje różne działania;
– ocena bardzo dobra – podejmuje działania na rzecz klasy i Szkoły przydzielone przez nauczyciela. Bierze czynny udział w imprezach szkolnych. Bardzo dobrze pełni dyżury klasowe i szkolne. Reprezentuje Szkołę na imprezach, zawodach i konkursach pozaszkolnych;
– ocena dobra – czasami podejmuje działania na rzecz klasy lub Szkoły przydzielone przez nauczyciela. Czasami bierze czynny udział w imprezach szkolnych. Dobrze pełni dyżury szkolne i klasowe. Rzadko reprezentuje Szkołę na imprezach, zawodach i konkursach pozaszkolnych;
– ocena poprawna – rzadko podejmuje działania na rzecz klasy lub Szkoły. Zdarza mu się pełnić dyżury niezgodnie z regulaminem. Rzadko bierze udział w imprezach szkolnych;
– ocena nieodpowiednia – zwykle nie podejmuje zadań na rzecz klasy i Szkoły. Często pełni dyżury niezgodnie z regulaminem. Zwykle nie bierze udziału w imprezach szkolnych;
– ocena naganna – nie podejmuje zadań na rzecz klasy i Szkoły. Nie pełni dyżurów zgodnie z regulaminem. Nie bierze udziału w imprezach szkolnych;
d) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:
– ocena wzorowa – zawsze postępuje uczciwie w stosunkach międzyludzkich. Zawsze reaguje na przejawy zła, jest tolerancyjny. Nie uchybia godności własnej i innych osób. Zawsze bezinteresownie i systematycznie pomaga kolegom;
– ocena bardzo dobra – bardzo często postępuje uczciwie w stosunkach międzyludzkich. Często reaguje na przejawy zła, jest tolerancyjny. Nie uchybia godności własnej i innych osób. Często bezinteresownie pomaga kolegom;
– ocena dobra – zwykle postępuje uczciwie w stosunkach międzyludzkich, stara się właściwie reagować na przejawy zła i zwykle jest tolerancyjny. Szanuje godność własną i innych osób. Czasami pomaga kolegom;
– ocena poprawna – często nie przestrzega zasad uczciwości, ale przyznaje się do błędu, przeprasza i naprawia wyrządzoną krzywdę (szkodę), rzadko reaguje na przejawy zła, bywa nietolerancyjny. Często zdarza mu się nie szanować godności własnej i innych osób. Rzadko pomaga kolegom;
– ocena nieodpowiednia – postępuje zazwyczaj sprzecznie z zasadą uczciwości, jest obojętny wobec zła, zazwyczaj nie szanuje godności własnej i innych, jest nietolerancyjny. Nie pomaga kolegom;
– ocena naganna – postępuje sprzecznie z zasadą uczciwości, jest obojętny wobec zła, nie szanuje godności własnej i innych, jest nietolerancyjny. Nie pomaga kolegom;
e) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:
– ocena wzorowa – zawsze przestrzega i stosuje zasady regulaminu Szkoły. Ubiorem i wyglądem nie odbiega od norm przyjętych w Szkole;
– ocena bardzo dobra – przestrzega i stosuje zasady regulaminu Szkoły. Ubiorem i wyglądem nie odbiega od norm przyjętych w Szkole;
– ocena dobra – stara się stosować zasady regulaminu Szkoły. Ubiorem i wyglądem nie odbiega od norm przyjętych w Szkole;
– ocena poprawna – często łamie regulamin Szkoły. Zdarza mu się ubierać niestosownie do norm przyjętych w Szkole;
– ocena nieodpowiednia – nagminnie łamie regulamin Szkoły. Często ubiera się niestosownie do norm przyjętych w Szkole;
– ocena naganna – nie przestrzega regulaminu Szkoły. Ubiera się niestosownie do norm przyjętych w Szkole;
f) dbałość o zdrowie swoje i innych:
– ocena wzorowa – bierze udział w propagowaniu zdrowego stylu życia. W szczególny sposób troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób w Szkole i poza nią. Przestrzega regulaminu zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających. Nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób;
– ocena bardzo dobra – często bierze udział w propagowaniu zdrowego stylu życia. Troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób w szkole i poza nią. Przestrzega regulaminu zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających. Nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób.
– ocena dobra – często bierze udział w propagowaniu zdrowego stylu życia. Troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób w Szkole i poza nią. Przestrzega regulaminu zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających. Nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób;
– ocena poprawna – często nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób w Szkole i poza nią. Przestrzega regulaminu zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających. Rzadko zdarza mu się uczestniczyć w zdarzeniach grożących okaleczeniem innych osób;
– ocena nieodpowiednia –zwykle nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób w szkole i poza nią. Zdarza mu się nie przestrzegać regulaminu zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających. Zdarza mu się uczestniczyć w zdarzeniach grożących okaleczeniem innych osób;
– ocena naganna – nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób w Szkole i poza nią. Nie przestrzega regulaminu zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających. Często uczestniczy w zdarzeniach grożących okaleczeniem innych osób;
g) dbałość o piękno mowy ojczystej:
– ocena wzorowa – prezentuje wysoką kulturę słowa na lekcjach oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami. Zawsze stosuje odpowiedni ton wypowiedzi. Nie używa wulgaryzmów;
– ocena bardzo dobra – bardzo często zwraca uwagę na kulturę słowa podczas lekcji oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami. Bardzo często stosuje odpowiedni ton wypowiedzi. Nie używa wulgaryzmów;
– ocena dobra – zwraca uwagę na kulturę słowa podczas lekcji oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami. Stosuje odpowiedni ton wypowiedzi. Nie używa wulgaryzmów;
– ocena poprawna – często nie zwraca uwagi na kulturę słowa podczas lekcji oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami. Często stosuje nieodpowiedni ton wypowiedzi. Zdarza się mu używać wulgaryzmów;
– ocena nieodpowiednia – zwykle nie zwraca uwagi na kulturę słowa podczas lekcji oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami. Bardzo często stosuje nieodpowiedni ton wypowiedzi. Często używa wulgaryzmów;
– ocena naganna – nie zwraca uwagi na kulturę słowa podczas lekcji oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami. Na co dzień stosuje nieodpowiedni ton wypowiedzi. Bardzo często używa wulgaryzmów;
2) ocenę zachowania ustala się, biorąc po uwagę kryteria poszczególnych obszarów:
a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w czterech obszarach został oceniony na ocenę wzorową, a w pozostałych przynajmniej na bardzo dobrą,
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w czterech obszarach został oceniony przynajmniej na ocenę bardzo dobrą, a w pozostałych przynajmniej na dobrą,
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w czterech obszarach został oceniony przynajmniej na ocenę dobrą, a w pozostałych przynajmniej na poprawną,
d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w czterech obszarach został oceniony przynajmniej na ocenę poprawną,
e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w czterech obszarach został oceniony na ocenę przynajmniej nieodpowiednią,
f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w czterech obszarach został oceniony na ocenę naganną,
3) ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych;
4) ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę zostaje przedstawiona Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu klasyfikacyjnym i może ulec zmianie na uzasadniony wniosek Rady Pedagogicznej;
5) uczeń i rodzice są informowani w formie pisemnej o ocenie nieodpowiedniej i nagannej
na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i na miesiąc przed klasyfikacją roczną.
4. W teczce wychowawcy znajduje się zeszyt pochwał i uwag, do którego wpisywane są spostrzeżenia i uwagi w odniesieniu do każdego ucznia.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
6. Uczeń lub jego rodzice, nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o ponowne ustalenie oceny zachowania, jeśli uznają, że śródroczna lub roczna ocena zachowania jest nieadekwatna do zachowania ucznia.
7. Do rozpatrzenia wniosku dyrektor powołuje komisję w składzie:
1) Dyrektor Szkoły;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez wnioskodawców nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie;
4) przedstawiciel samorządu klasowego.
8. Komisja zapoznaje się z materiałami zgromadzonymi przez wychowawcę i ustala, w drodze głosowania, propozycje oceny zachowania.
9. Ustalona przez komisję ocena zachowania przedstawiana jest wychowawcy, który podejmuje ostateczną decyzję.
10. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
11. Dokumentacje procesu oceniania prowadzi wychowawca klasy, z uwzględnieniem zasad poszanowania prywatności i godności osobistej uczniów.
12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia Szkoły.
14. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 79 ust.7-10
15. Rodzice ucznia, który otrzymał u wychowawcy klasy nieodpowiednią ocenę zachowania, zobowiązani są ustalić z wychowawcą klasy i przedstawić Dyrektorowi Szkoły realne środki ułatwiające uzyskanie poprawy zachowania ucznia w kolejnym okresie, ale przy braku oczekiwanej poprawy, Dyrektor Szkoły może podejmować kroki zmierzające do przeniesienia ucznia do innej szkoły.
§ 80.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń, nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, o ile nieusprawiedliwiona nieobecność nie przekracza 5 dni.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący (na podstawie odrębnych przepisów) indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą. Egzamin ten nie obejmuje: zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Takiemu uczniowi nie ustala się również oceny zachowania.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych).
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń przed nauczycielem przedmiotu w obecności dyrektora szkoły lub wychowawcy (w przypadku, gdy dyrektor jest nauczycielem przedmiotu).
8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład zespołu egzaminującego, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę
ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i informacje o jego ustnych odpowiedziach.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
§ 81.1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodzica po zasięgnięciu opinii wychowawcy .
3. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
4. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznych.
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
6. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust.9.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 82.1.Uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcie jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcie jako członek komisji.
4. Nauczyciel o którym mowa w ust.3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w przypadku bliskiego pokrewieństwa z uczniem, konfliktu z rodziną ucznia, choroby nauczyciela. W takim przypadku, Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem §81 ust.9.
§ 83.1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z uwzględnieniem §81 ust.8;
2) przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
84.1. W klasie ósmej jest przeprowadzany obowiązkowy egzamin na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
2. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w dwóch terminach: głównym i dodatkowym ustalanych przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
3.W terminie dodatkowym do egzaminu przystępuje uczeń, który nie przystąpił do niego w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
4. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.
5. Uczniowie, którzy są objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, deficytami kompetencji i zaburzeń językowych lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
7. Opinia o której mowa w ust.4, powinna być wydana przez państwową poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin i nie wcześniej niż po ukończeniu przez ucznia klasy trzeciej.
8. Opinię o której mowa w ust. 3, rodzice ucznia przedkładają Dyrektorowi Szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
9. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiedniej ze względu na ich stan zdrowia.
10. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępują do egzaminu.
11. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może być zwolniony przez dyrektora Komisji Okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu, na wniosek rodziców, zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły.
12. Za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty odpowiada Dyrektor Szkoły.
13. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej przez kolejne dni następujące po sobie.
13.a. Składa się z trzech obowiązkowych przedmiotów w latach 2019-2021, tj.:
1) języka polskiego,
2) matematyki
3) języka obcego nowożytnego.
13.b. Od roku 2022 egzamin obejmuje cztery obowiązkowe przedmioty:
1) języka polskiego,
2) matematyki
3) języka obcego nowożytnego
4) jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, fizyki i historii
14. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują wyniki z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów do wyboru i wyrażane są w procentach i na skali centylowej.
15. Wynik procentowy egzaminu ustala dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi.
16. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu, albo go przerwał, przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
17. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie określonym w ust.16, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku, z zastrzeżeniem ust.18.
18. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor Komisji Okręgowej na udokumentowany, złożony w porozumieniu z rodzicami, wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
19. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca tego ucznia może być udostępniona wnioskodawcom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z ustalonymi zasadami .
20. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły. Nie odnotowuje go się na świadectwie ukończenia szkoły. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje do szkoły zaświadczenia o wynikach egzaminu dla każdego ucznia, które Dyrektor Szkoły przekazuje uczniom lub ich rodzicom.
§ 85.1. Prawo wyrażania opinii i wnioskowania o zmiany WZO przysługuje:
1) Radzie Pedagogicznej;
2) Samorządowi Uczniowskiemu;
3) Radzie Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna dokonuje corocznej ewaluacji WZO. O wprowadzonych zmianach uczniowie i rodzice będą powiadamiani na początku nowego roku szkolnego.
3. Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nieujęte w niniejszym WZO reguluje Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia sprawdzianów.
ROZDZIAŁ VIII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 86. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga szkolnego, specjalistę terapii pedagogicznej z elementami logopedii, bibliotekarza, opiekuna świetlicy, pracowników niepedagogicznych (sekretarz Szkoły, woźna, sprzątaczka i pracownik gospodarczy).
§ 90.1. Nauczyciel, realizując zadania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szczególności:
1) odpowiada za jakość i wyniki swej pracy;
2) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez Szkołę;
3) prawidłowo organizuje proces dydaktyczny, m.in. poprzez wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika;
4) kształci i wychowuje uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5) dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
6) tworzy własny warsztat pracy dydaktycznej, wnioskuje do dyrekcji o jego wzbogacenie lub modernizację;
7) dostosowuje wymagania edukacyjne z nauczanego przedmiotu(zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
8) bezstronnie, rzetelnie, systematycznie i sprawiedliwie ocenia wiedzę i umiejętności uczniów, ujawnia i uzasadnia oceny, informuje rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
9) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
10) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznaje możliwości i potrzeby ucznia;
11) współpracuje z wychowawcą i samorządem klasowym;
12) nawiązuje indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
13) doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej, bierze aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestniczy w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE lub inne instytucje zgodnie ze szkolnym planem WDN;
14) bierze aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
15) przestrzega dyscypliny pracy poprzez: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.p;
16) odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen, kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
17) przestrzega tajemnicy służbowej;
18) przestrzega zasad współżycia społecznego i dba o właściwe relacje pracownicze;
19) dokonuje wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowuje własny programu nauczania i zapoznaje z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
20) uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty.
2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia, nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
3. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach innych zajęć działania wymienione w ust.2 pkt 1 i 2.
§ 88.1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym;
4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rówieśniczych, rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
5) organizowanie życia codziennego wychowanków w Szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
6) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce;
12) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
13) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami – życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
14) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością;
15) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
16) kreowanie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;
17) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
18) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
19) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą;
20) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
21) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.
3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
4) wypisuje świadectwa szkolne;
5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
§ 89.1. Nauczyciel w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom jest:
1) odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych organizowanych przez Szkołę;
2) zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
3) zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły;
4) w czasie pełnienia dyżuru zobowiązany do:
a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,
b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów, zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, takimi jak, przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru,
5) zobowiązany zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej;
6) zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
7) zobowiązany do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych;
8) zobowiązany zapoznać się i przestrzegać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole;
9) zobowiązany w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
a) wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
b) nie pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
c) po skończonej lekcji sam otworzyć drzwi by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów.
2. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :
1) Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
2) zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze do i ze szkoły;
3) zasadami bezpiecznego zachowania się podczas przerwy letniej i zimowej;
4) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
5) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
6) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
7) zasadami zachowania w czasie zagrożenia i wynikającymi z tego obowiązkami.
§ 90.1. Do zadań pedagoga w szczególności należy:
1) diagnozować indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci/uczniów oraz możliwości psychofizyczne w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu Szkoły;
2) rozwiązywanie problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka/ucznia w życiu Szkoły;
3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencji w sytuacjach kryzysowych;
6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym, pozaszkolnym dzieciom/uczniom;
7) pomaganie rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w prowadzeniu badań i działań diagnostycznych dzieci/uczniów;
9) realizowanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego;
10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
11) udział w pracach organów Szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.
§ 91.1. Do zadań specjalisty terapii pedagogicznej z elementami logopedii należy:
1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci/uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom/uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz terapii zaburzeń mowy;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci/uczniów, we współpracy z rodzicami;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych;
6) wspieranie rodziców, nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
7) prowadzenie badań przesiewowych we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną , w tym ustalanie stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci/ uczniów;
8) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami;
9) organizacja i opieka nad gabinetem terapii pedagogicznej;
10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 92.1. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki,
b) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,
c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej (zajęcia przysposobienia czytelniczego),
e) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi,
2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) selekcjonowanie zbiorów,
d) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki,
e) przygotowanie rocznego planu pracy biblioteki, terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
f) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych,
g) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
§ 93.1. Pracownicy zatrudnieni w Szkole na podstawie umowy o pracę są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) złożenie przez pracowników na stanowiskach urzędniczych, oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora Szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.
§ 94.1. Sekretarz Szkoły, realizując zadania pracownika samorządowego, kieruje zespołem pracowników obsługi oraz ma za zadanie w szczególności:
1) prowadzenie spraw kadrowych i płacowych;
2) prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;
3) przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
4) rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w Szkole;
5) wysyłanie korespondencji;
6) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen;
7) bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:
a) przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych;
b) przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,
c) przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,
d) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,
8) sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;
9) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
10) zamawianie druków ścisłego zarachowania;
11) prowadzenie ewidencji obecności, urlopów i zwolnień lekarskich pracowników Szkoły;
12) prowadzenie rejestru spraw wojskowych;
13) wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;
14) obsługę urządzeń biurowych i poligraficznych;
15) prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia Szkoły,
16) zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom;
17) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
18) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;
19) dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie;
20) obsługę gości i interesantów dyrektora;
21) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;
22) prowadzenie archiwum szkolnego;
23) udzielanie informacji interesantom;
24) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż;
§ 95.1. Pracownik gospodarczy realizując zadania pracownika samorządowego ma za zadanie w szczególności:
1) informowanie Dyrektora Szkoły o dostrzeżonych uszkodzeniach, awariach wymagającej fachowej naprawy;
2) wykonywanie określonych w przydziale czynności prac porządkowych w pomieszczeniach szkolnych i otoczeniu Szkoły;
3) systematyczne lokalizowanie usterek poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;
4) kontrolowanie i obsługiwanie urządzeń technicznych, wodno kanalizacyjnych i grzewczych;
5) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;
6) wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu i przygotowania;
7) dbanie o powierzony sprzęt;
8) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;
9) udział w szkoleniach bhp i p/poż;
10) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;
11) wykonywanie poleceń dyrektora.
§ 96.1. Woźna szkolna realizując zadania pracownika samorządowego ma za zadanie w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym;
2) zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły przebywania na terenie szkoły lub w jej pobliżu osób, których obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie;
3) udzielanie informacji interesantom;
4) sprzątanie po przerwach posadzki na korytarzach;
5) sprzątanie po przerwach sanitariatów;
6) przekazywanie informacji Dyrektorowi Szkoły o zauważonych nieprawidłowościach w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów i pracowników;
7) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;
8) przestrzeganie Regulaminu Pracy;
9) wykonywanie określonych w przydziale czynności prac porządkowych pomieszczeń i otoczenia Szkoły.
§ 97.1. Sprzątaczka realizując zadania pracownika samorządowego ma za zadanie w szczególności:
1) informowanie Dyrektora Szkoły o dostrzeżonych uszkodzeniach, awariach wymagającej fachowej naprawy;
2) wykonywanie określonych w przydziale czynności prac porządkowych w pomieszczeniach szkolnych i otoczeniu Szkoły;
3) zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem (zamykanie okien , drzwi, uruchamianie urządzeń alarmowych);
4) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż;
5) przestrzeganie Regulaminu Pracy.
§ 98.1. W Szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.
§ 99. W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
ROZDZIAŁ IX
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 100.1. Każdy uczeń Szkoły ma prawo do:
1) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych;
2) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
3) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w Szkole;
4) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
5) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
6) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
7) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;
8) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
9) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
12) uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku wystąpienia trudności, niepowodzeń szkolnych;
13) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
14) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego.
15) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
16) zwracania się do Dyrektora, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
17) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
18) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
19) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
20) posiadania w Szkole telefonu komórkowego lub innego nośnika elektronicznego za wiedzą
i zgodą rodziców.
§ 101.1. Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;
2) godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;
3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego lub klasy;
5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
7) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
8) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w dniu stawienia się na zajęciach, według zasad określonych w ustępie 2;
9) uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju oraz noszenia stroju galowego (ciemna spódnica-spodnie, biała koszula-bluzka) w dniach obchodów uroczystości szkolnych i egzaminu ósmoklasisty;
10) uczestniczenia w imprezach, uroczystościach, wydarzeniach szkolnych i klasowych (udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych);
11) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole, w tym w szatni szkolnej;
12) zmiany obuwia,
13) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
14) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
15) pomagać kolegom i koleżankom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
16) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury.
2. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie osobistego/telefonicznego kontaktu z wychowawcą w celu wyjaśnienia powodu nieobecności dziecka lub pisemnego,
potwierdzonego własnoręcznym podpisem, oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach bądź zaświadczenia lekarskiego.
3. Zwolnienie ucznia z części zajęć lekcyjnych lub w danym dniu może nastąpić tylko w przypadku:
1) pisemnej prośby rodzica;
2) zgłoszenia telefonicznego. Fakt przeprowadzonej rozmowy telefonicznej odnotowuje wychowawca w dzienniku lekcyjnym podając godzinę rozmowy i numer telefonu rodzica;
3) osobistego zabrania dziecka ze Szkoły po uprzednim poinformowaniu wychowawcy.
4. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.
§ 102.1.Uczniom nie wolno:
1) przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
2) wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
3) wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
5) bez wiedzy osób dorosłych sprawujących opiekę na terenie Szkoły rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków oraz umieszczać ich w Internecie;
6) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W przypadku nie dostosowania się do zakazu, nauczyciel może zabrać uczniowi urządzenie i zgłosić sprawę do Dyrektora;
7) zapraszać obcych osób do Szkoły;
8) nosić ozdób i biżuterii (długie kolczyki, korale, wisiorki) zagrażających bezpieczeństwu.
§ 103.1. Uczniowie współodpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
2. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
§ 104. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.
§ 105.1. Uczeń zostaje nagrodzony za:
1) rzetelną i systematyczna naukę;
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych;
4) wzorowe wypełnianie obowiązku szkolnego;
5) wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły.
2. Rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy klasy w obecności klasy;
2) pochwała Dyrektora Szkoły w obecności klasy;
3) pochwała Dyrektora Szkoły w obecności uczniów całej Szkoły;
4) dyplom uznania;
5) list pochwalny do rodziców ucznia;
6) nagroda książkowa lub rzeczowa.
§ 106.1. Dla uczniów, w przypadku których udowodniono winę, przewiduje się kary za nieprzestrzeganie zapisów Statutu Szkoły oraz za:
1) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
2) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
3) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
4) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.
2. Przewiduje się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) upomnienie Dyrektora Szkoły;
3) nagana Dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;
4) nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę, do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;
5) nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez Dyrektora na wniosek wychowawcy;
6) wystąpienie Dyrektora Szkoły do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku jego wejścia w kolizję z prawem z powodu:
a) kradzieży,
b) rozboju,
c) narkomanii,
d) alkoholizmu
3. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.
4. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
5. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
6. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
7. O zastosowanej karze wychowawca zawiadamia rodziców ucznia lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje.
8. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od kary do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają ją za krzywdzącą. Mogą to uczynić osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy.
9. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, wychowawca i pedagog szkolny, w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania i informuje zainteresowane strony o podjętej decyzji.
10. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby nie dłuższy niż pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy klasy.
11. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się przewinienia określonego w § 106 ust. 1.
ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 107. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 108. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.
§ 109.1. Szkoła ma patrona i sztandar.
2. Sztandar Szkoły używany jest w czasie uroczystości z okazji:
1) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
2) przyrzeczenia uczniów klasy I;
3) rocznic świąt państwowych i lokalnych;
4) Dnia Patrona
5) Ślubowania uczniów klasy VIII.
3. Skład pocztu sztandarowego ustalany jest spośród uczniów najstarszej klasy Szkoły.
4. Opiekunem pocztu sztandarowego jest wychowawca najstarszej klasy Szkoły.
§ 110.1. Każdy, kto został przyjęty do Szkoły w sposób określony przez zasady przyjmowania, staje się członkiem społeczności Szkoły.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w Szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.
§ 111.1. Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.
2. W przypadku, gdy zdaniem ucznia lub zdaniem jego rodziców, bądź nauczyciela lub wychowawcy i innej osoby prawnej wystąpi naruszenie praw dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, ww. osoby mają prawo złożyć do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy (jeśli skarga dotyczy wychowawcy bezpośrednio do Dyrektora Szkoły) lub do organu prowadzącego, jeśli dotyczy Dyrektora Szkoły, skargę wraz z uzasadnieniem. Dyrektor szkoły lub organ prowadzący Szkołę, po rozpatrzeniu i analizie skargi, powołując się na odpowiedni akt prawny, podejmuje decyzję i informuje zainteresowanego o jej treści w terminie 14 dni od daty złożenia skargi.
§ 112. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
§ 113.1. Członek społeczności Szkoły nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.
3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.
§ 115.1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
§ 116.1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1) organów Szkoły;
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.
2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do Statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
3. O zmianach (nowelizacji) w Statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy Szkoły: organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Szkoła publikuje tekst ujednolicony statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie uchwały Rady Pedagogicznej lub obwieszczenia.
§ 117. Statut Szkoły uchwalony Przez Radę Pedagogiczną w dniu 23 listopada, przyjęty uchwałą nr 8/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 23 listopada 2017r.